REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Serwis internetowy, działający pod adresem www.eventworking.pl („Serwis”) jest prowadzony przez Sójka Consulting Artur Sójka z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Odkryta 11a/7, 03-140 Warszawa, NIP: 843 158 97 63, REGON: 146947500 („Firma”).
 3. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 121 ze zm.; „Kodeks Cywilny”) jak i do przedsiębiorców korzystających z serwisu. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Każdy użytkownik serwisu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. W trakcie rejestracji oraz składania zamówienia w serwisie użytkownik zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności.

 

 1. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
 2. Informacje o produktach podane w serwisie, w szczególności ich opisy, dostępna ilość, parametry techniczne, użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Ceny produktów są podawane w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny zamieszczone przy oferowanych produktach nie zawierają informacji na temat kosztów dostawy, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób wyraźny i jednoznaczny po wybraniu przez użytkownika preferowanej formy dostawy i płatności.
 4. Zawarcie umowy sprzedaży następuje za pośrednictwem formularza zamówień, poprzez który użytkownik składa zamówienie.
 5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez serwis. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej użytkownika. Powyższa wiadomość zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia, oświadczenia Firmy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.
 6. Z chwilą otrzymania przez użytkownika wiadomości, o której mowa w ust. 4 powyżej, zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy użytkownikiem a Firmą.
 7. Dokument potwierdzający sprzedaż w postaci faktury VAT zostanie dołączony przez Firmę do zakupionego produktu na życzenie klienta.

 

 1. 3. SPOSÓB PŁATNOŚCI
 2. Firma udostępnia poniżej wskazane sposoby płatności:
 • przelew na konto Firmy – BOŚ Bank o nr konta 65 1540 1157 2075 9095 7844 0001;
 • płatności elektroniczna za pośrednictwem serwisu www.paypal.pl.
 1. W przypadku płatności o której mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej Firma informuje iż:

 

 • aktualne sposoby płatności określone są na stronie serwisu w zakładce „sposoby płatności” oraz na stronie internetowej www.paypal.pl
 • rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem użytkownika za pośrednictwem serwisu www.paypal.pl,
 • obsługę płatności elektronicznych prowadzi www.papal.pl – Firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.
 1. DOSTAWA
 2. Dostawa Produktów dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Firma udostępnia następujące sposoby dostawy produktów:
 • Przesyłka kurierska;
 • Poczta Polska;
 • Paczkomat InPost;
 • Odbiór własny.
 1. Koszt dostawy jest każdorazowo wskazywany w trakcie składania zamówienia. Koszt dostawy jest uzależniony od wybranego przez użytkownika preferowanej formy dostawy i płatności. Zakupiony produkt jest doręczany pod adres wskazany przez użytkownika.
 2. Czas realizacji dostawy do użytkownika jest podany przy opisie produktu w serwisie. Termin ten należy liczyć od dnia uznania rachunku bankowego Firmy.
 3. Oferowane przez Firmę produkty są nowe i wolne od wad.
 4. REKLAMACJE
 5. Firma ma obowiązek dostarczać użytkownikowi produkty bez wad.
 6. Odpowiedzialność Firmy względem użytkownika, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) została określona w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 7. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli produkt ma wadę.
 8. Firma nie udziela gwarancji na produkty, chyba że co innego wynika z informacji o produkcie.
 9. W sytuacji wystąpienia wady użytkownik może złożyć do Firmy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z działań:
 • wymiany towaru na nowy;
 • obniżenia ceny;
 • odstąpienia od umowy.
 1. Reklamację można złożyć w dowolnej formie, w szczególności reklamację można złożyć pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sojkaconsulting.pl lub pisemnie na adres: Sójka Consulting Artur Sójka, ul. Odkryta 11a/7, 03-140 Warszawa. W reklamacji rekomendowane jest wskazanie danych kontaktowych osoby składającej reklamację, informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności.
 2. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Firmę do reklamacji użytkownika lub do wykonania uprawnień użytkownika wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie produktu do Firmy, użytkownik zostanie poproszony przez Firmę o dostarczenie produktu na adres wskazany w ust. 6 powyżej.
 3. Firma ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Brak ustosunkowania się Firmy w powyższym terminie oznacza, że Firma uznała żądanie wskazane w reklamacji za uzasadnione.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
 2. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 827), użytkownik, będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym użytkownik wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez użytkownika weszła w posiadanie rzeczy.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, użytkownik musi poinformować Firmę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich produktów objętych zamówieniem bądź jedynie ich części.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego użytkownikowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. Firma zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: biuro@sojkaconsulting.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: Sójka Consulting Artur Sójka, ul. Odkryta 11a/7, 03-140 Warszawa z rekomendowaną adnotacją „odstąpienie od umowy”. Firma za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła użytkownikowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Firma zwróci użytkownikowi wszystkie otrzymane od użytkownika płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Firmę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Firma została poinformowana o decyzji użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 9. Firma dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 10. Firma może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia Firmie dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Użytkownik powinien odesłać lub przekazać Firmie produkt, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Firmę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli użytkownik odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni.
 12. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
 13. Użytkownik odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje użytkownikowi w odniesieniu do umów:
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

 

 1. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 2. Firma jest usługodawcą, o którym mowa w art. 2 pkt 6) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1422).
 3. Serwis jest administrowany i redagowana przez Firmę.
 4. W zakresie świadczonych usług w serwisie Firma umożliwia użytkownikowi przez czas nieoznaczony:
 • nabywanie produktów znajdujących się w ofercie Firmy;
 • zamówienie informacji handlowych, tzw. Newsletterów.
 1. Korzystanie z usług w serwisie jest dobrowolne.
 2. Serwis przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. Użytkownikiem może być również osoba prawna.
 3. W celu złożenia zamówienia użytkownik powinien podać w szczególności swoje imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, adres poczty elektronicznej, danych dotyczących umowy sprzedaży tj. produkty, ich ilość, sposób i miejsce dostawy oraz sposób płatności.
 4. Każde zamówienie potwierdzane jest przez użytkownika przyciskiem lub podobną funkcją, która jest oznaczona słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innym równoważnym jednoznacznym sformułowaniem.
 5. Zakazuje się dostarczania przez użytkownika w serwisie treści o charakterze bezprawnym w szczególności nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość bądź uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady netykiety.
 6. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Firmy oraz osób trzecich.
 7. Firma zastrzega sobie prawo do zablokowania użytkownika, którego działania naruszają Regulamin.
 8. Użytkownik może w każdej chwili, bez podawania przyczyny, zakończyć korzystanie z serwisu poprzez opuszczenie serwisu.
 9. Zamówienie informacji handlowych wymaga zgody użytkownika. Zgoda może być odwołana w każdej chwili, bez podawania przyczyny w szczególności poprzez przesłanie stosownego żądania na adres poczty elektronicznej: biuro@sojkaconsulting.pl
 10. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z serwisu są następujące:
 • połączenie z siecią Internet,
 • dostęp do poczty elektronicznej.
 1. W celu prawidłowego korzystania z usług, użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym lub innym urządzaniem multimedialnym oraz oprogramowaniem spełniającym następujące minimalne wymogi:
 • przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0., Mozilla Firefox w wersji co najmniej 6.0., Safari w wersji co najmniej 6.0 lub Google Chrome w wersji co najmniej 6.0,
 • włączona obsługa Plików cookies i JavaScript,
 • monitor o rozdzielczości minimum 1024×768 pikseli.
 1. W razie korzystania przez użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych, określonych w ust. 13 i 14 powyżej, Firma nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.
 2. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: biuro@sojkaconsulting.pl lub listownie na adres: Sójka Consulting Artur Sójka, ul. Odkryta 11a/7, 03-140 Warszawa
 3. Firma będzie ustosunkowywać się reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w serwisie w zakładce poświęconej polityce prywatności.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Wszelkie umowy zawierane pomiędzy użytkownikiem a Firmą podlegają prawu polskiemu.
 3. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. Nowy Regulamin wiąże użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu Cywilnego, tj. użytkownik został powiadomiony o zmianach i użytkownik nie wypowiedział umowy o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
 4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Firmą a użytkownikiem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Firmą a użytkownikiem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Firmy.
 5. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci” – „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 827) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1422).
 7. Firma udostępnia Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu użytkownika.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.05.2017

Data ostatniej aktualizacji: 15.05.2017